Oudertevredenheidsonderzoek

In het schooljaar 2021-2022 is de oudertevredenheidspeiling afgenomen van Vensters PO. Deze is te vinden op de website van Scholen op de Kaart. De ouders waarderen het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) en het onderwijsleerproces vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Echter op informatie en communicatie is er verbetering noodzakelijk. Dit is door het schoolteam in samenspraak met de medezeggenschapsraad opgepakt. We merken dat ouders de informatievoorziening nu tijdig en relevant vinden.