Leerplicht & verlofregeling

Geeft u bij verhindering in verband met ziekte of andere zaken even een berichtje mee naar school. Bellen kan ook,  het liefst voor schooltijd. Verlof om de school een dag niet te bezoeken vraagt u zelf aan bij de directie. Uitsluitend bij hoge uitzonderingen. Indien er ongeoorloofd schoolverzuim wordt geconstateerd, moeten we hiervan melding maken bij de leerplichtambtenaar. U als ouder, c.q. verzorger, bent volledig verantwoordelijk voor de leer­plicht van uw zoon of dochter.

Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden. Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof kunt u vinden in de schoolgids.