Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten). 

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de School Advies Commissie. 

Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. 

Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag. 

De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting www.primenius.nl

Medezeggenschapsraad

De overheid laat belangrijke beslissingen over aan de school zelf. Daarom is een medezeggenschapsraad van groot belang. De MR beslist mee, adviseert mee en toetst het beleid van onze school aan de wette¬lijke eisen. Sinds 1 augustus 2006 werkt de school volgens de Wet Lumpsum. Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) in werking getreden. Er ligt op school een reglement “Wet op de Medezeggenschap” ter inzage.

De medezeggenschapsraad van de Sint Antoniusschool bestaat uit 3 ouders van de school.  Er zijn ook drie leerkrachten die zitting hebben in de medezeggenschapsraad:

Het mail adres van de MR is: mr.stantoniusschoolmusselkanaal@primenius.nl

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). Deze adviseert en overlegt tussen alle scholen die vallen onder Primenius en de direct betrokkenen. Door de GMR worden de overlegstructuren korter en directeur.